SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI

MADDE 1 : Derneğin adı Sosyal Haklar Derneği’ dir. Derneğin kısa adı SHD’ dir

DERNEĞİN MERKEZİ

MADDE 2 : Derneğin merkezi İstanbul’ dur.

DERNEĞİN AMACI

MADDE 3 :

Hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanların kişiliklerine bağlı dokunulmaz-devredilmez-vazgeçilmez temel sosyal hak ve özgürlüklere sahip oldukları düşüncesinden hareketle;

Bu hak ve özgürlüklerin korunması, genişletilmesi, etkin kullanılması ve önündeki her türlü engelin kaldırılması hedefine yönelik olarak; insan onuruna yaraşır bir hayata-toplumsal koşullara ulaşma yolunda bilgi, düşünce, bilinç oluşturmak ve dağıtmak; bu yolda çaba harcayan kişi, kurum ve kuruluşlarla birlikte ve örgütlü faaliyet göstermek; her türlü hak ihlaline karşı yasal ve meşru her türlü yöntemle mücadele etmek, mağdurlarla yardımlaşma ve dayanışma halinde olmaktır.

DERNEĞİN FAALİYETİ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

MADDE 4 :

 • İnsanların temel sosyal hak ve özgürlüklerini en geniş sınırlarıyla savunur, demokratik ve eşitlikçi toplum gereklerine uygun bir biçimde kullanılması için çaba harcar.
 • İnsanların bilgi ve bilinç düzeylerini yükseltmeye yönelik eğitim çalışmaları düzenler
 • Emeğin sömürüsünün kaldırılması, emekçilerin emeklerinin karşılığını alabilmeleri ve korunmaları için, gerekli tedbirlerin ve güvencelerin alınmasını, uygulanmasını sağlamaya çalışır ve aktif denetleme uğraşı içinde olur.
 • Çalışan işçilerin yasal güvencelerden, sosyal güvenlik ve sosyal sigorta haklarından, işçi sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun kalmamaları için mücadele eder.
 • Hak ihlallerine karşı mücadeleyi hukuki ve meşru yol ve yöntemlerle örgütler
 • Olanakları dahilinde, mağdurlara yardım eder, maddi ve manevi dayanışma içerisinde olur.
 • Derneğin maddi gelirleri üye aidatları, bağışlar, etkinlikler ve diğer gelirlerdir.
 • Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü ayni ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir.
 • İnsanların sahip oldukları ve olmaları gereken sosyal haklarını öğrenmeleri ve bu konuda bilinçlenmeleri için kapalı ve açık alan toplantıları, seminerler, paneller, konserler, sanat etkinlikleri, kampanyalar düzenler; yazılı yayınlar yapar.
 • Her türlü eğitici, tanıtıcı broşür, kitapçık, gazete, dergi vb yayınlar yaptırır ve dağıtır.
 • Dernek faaliyet yaptığı alanlarda slayt ve film gösteriler, sergi veya benzeri görsel etkinlikler yapar.
 • Sosyal hak ihlalleri ve sorunları konusunda kişilere her türlü konuda danışmanlık yapar, yayın, haber ve uygulamalarla ilgili görüşlerini yetkili mercilere, kamuoyuna duyurur; gerektiğinde adli ve idari mercilere başvurur.
 • İnsanların sosyalleşmesi ve bilinçlenmesi için tesisler kurar, açar, işletir; kurslar, seminerler vb etkinlikler düzenler.
 • Dernek amacında yazılı etkinlikleri sağlıklı yürütebilmek için şubeler ve/veya lokaller, temsilcilikler açabilir. Ulusal veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Federasyonların, konfederasyonların kurulması için çalışabilir, bu kuruluşlara üye olabilir; platformlar oluşturabilir, var olan platformlara katılabilir.

FAALİYET ALANI

MADDE 5 : Derneğin faaliyet alanı Türkiye’ dir.

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 6 :  Derneğin amblemi yapılacak ilk Dernek Genel Kurulu tarafından belirlenir.

ÜYELİK TÜRLERİ

MADDE 7 : Dernek iki türlü üyeliği benimsemiştir:

1 ) Asli Üye

2 ) Fahri Üye

ASLİ ÜYELİK

MADDE 8 :

 • Fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.
 • Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içerisinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Otuz gün içerisinde sonuçlandırılmayan başvurularda, başvuru sahibinin üyeliği kabul edilmiş sayılır. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

FAHRİ ÜYELİK

MADDE 9 : Derneğe yararlı hizmeti bulunanlar, fahri üye olmasında yarar görülenler derneğe fahri üye olabilirler. Fahri üyeler dernek toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar, dernek organlarına seçilemezler.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 10 : Her üye bir ay önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma/üyelikten ayrılma hakkına sahiptir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLERİ

MADDE 11 : Dernek tüzüğüne ve amaçlarına aykırı, zarar verici hareket edenler; Derneğin onuruyla bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar; Dernek üyesi olma vasfını yitirenler; 6 ay müddetince mazeretsiz olarak aidat ödemeyen üyeler Dernekten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda itiraz hakkı vardır. Genel Kurul kararı kesindir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler derneğe yaptıkları yardımları ve ödedikleri aidatları geri isteyemezler.

DERNEK ORGANLARI

MADDE 12 :

 • Genel Kurul
 • Yönetim Kurulu
 • Denetim Kurulu
 • Danışma Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 13 : Dernek Genel Kurulu 2 ( iki ) yılda bir olağan olarak Ekim ayında toplanır; toplantı yürürlükteki Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 14 :

 • Dernek Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. En az iki aidat borcunu ödememiş üye Genel Kurulda oy kullanamaz. Yine Genel Kurul’ da bir üyenin oy kullanabilmesi için GK tarihinden en az bir ay önce derneğe üye olmuş olması gerekmektedir.
 • Genel kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saat, yeri ve gündemi üyeler arası duyuru sistemi ile bildirilir. Aynı süre içerisinde durum en büyük mülki amirliğe bildirilerek genel kurula katılacak üyeler çizelgesi eklenir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.
 • İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye tam sayılarının toplamından az olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 15 :

 • Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adlarının karşısına imza atarak Genel Kurula katılırlar.
 • Genel Kurul, sekreterinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir.
 • Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az 1/10 u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkin konuların gündeme konulması zorunludur.
 • Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır.
 • Genel Kurulda yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak ana tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 16 : Olağanüstü Genel Kurul, olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olmayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlanacak önemli ve zorunlu konularda aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içerisinde toplantıya çağrılır.

 • Dernek üye sayısının 1/3 ‘ünün konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru
 • Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda oy çoğunluğu ile alacağı kararı
 • Denetleme Kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı
 • Olağanüstü genel kurul toplantısı olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.

Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17 : Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 • Yasalar ve Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak
 • Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
 • Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek,
 • Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu çalışma raporu ile bilanço gelir gider çizelgelerini, denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak,
 • Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
 • Dernek üyeliğinden çıkarılanların, yönetim kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazları hakkında karar almak,
 • Derneğe taşınmaz satın alınması ya da satılması konularında verilen Genel Kurul kararlarının yürütülüp uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 • Derneğin uluslar arası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için yönetim kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
 • Derneğin dağıtılmasına ve mal varlığının devri veya dağıtılmasına karar vermek,
 • Gerekli konular hakkında karar vermek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 18 : Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 • Yönetim Kurulu, 2 yıllık süre için seçilmiş en az 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur. Gizli oy açık tasnifle seçilirler. Yedek üyeler en fazla oy alan üyeler arasından seçilirler.
 • Yönetim kurulun da kadınlar için % 30 pozitif ayrımcılık uygulanır.
 • Yedek üyeler boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Şayet boşalan üye kadın ise yedeklerden ilk soradaki kadın üye Yönetim Kurulu’nda yerini alır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

MADDE 19 :

 • Yönetim kurulunun seçimini izleyen 7 gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter bir Sayman ve dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili sözcüler seçmek suretiyle görev bölümü yapılır.
 • Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
 • Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20 : Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 • Yasa ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak,
 • Derneği Dernek Başkanı aracılığıyla temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
 • Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
 • Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
 • Dernek Başkanının ya da üyelerinin önerisi üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında yasal işlem yapmak,
 • Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere ve mahallin en büyük Mülki Amirliğine vermek,
 • Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
 • Derneğin işlerini yönetecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
 • Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak,
 • Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
 • Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek,
 • Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içerisinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir,
 • Gerekli diğer işlem ve uygulamaları yapmak.

DENETLEME KURULU

MADDE 21 : Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulca iki yıl için gizli oy, açık tasnifle seçilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

MADDE 22 : Derneğin iç denetimi Genel Kurul tarafından seçilen Denetim Kururlu aracılığıyla yapılır. Bu kurul dilediği zaman ve altı ayı geçmeyen aralıklarla Dernek Yönetmeliğine göre denetleme görevini yapar ve sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurul’ a sunar. İç denetim Genel Kurul kararıyla bağımsız denetçilere de yaptırılabilir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

MADDE 23 : Genel Kurulca yapılan seçimden sonra, yasal süresi içerisinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DANIŞMA KURULU

MADDE 24 : Dernek amacı paralelinde tüzüğün belirttiği alanlarda faaliyet yapan kişiler gerekli görüldüğünde bir kongre süreci için danışma kurulu üyesi olabilirler. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna tavsiye ve önerilere bulunur. Danışma Kurulu, Dernek tüzüğüne uygun çalışmalarını Yönetim Kurulu’ na sunar. Danışma kurulu üyeleri Yönetim Kurulu tarafından seçilirler.

Danışma Kurulu olağan toplantı periyoduna göre 3 ayda bir toplanır.

ÇALIŞMA KOMİTELERİ

MADDE 25 : Dernek amaç ve çalışma konularında etüd, araştırma, inceleme, çalışma yapma ve önerilerde bulunmak üzere Yönetim Kurulu tarafından görevlendirirler.

DERNEK GELİRLERİ

MADDE 26 :

 • Yıllık ödenti: Her yıl çalışma döneminde üyelerden tahsil edilen ödentidir. Yıllık ödenti 2006 yılı için 60 YTL’ dir. Bu miktar 12 aya eşit olarak bölünmüş şekilde her ay taksitler halinde alınır. Yıllık artışları her yıl Yönetim Kurulu belirler.
 • Dernekçe yapılan konferans, gösteri, piyango, kermes, temsil, eğlence, davet, spor yarışması, gezi, konser gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler
 • Bağışlar ve yardımlar
 • Dernekçe yapılan yayınlardan sağlanan gelir
 • Derneğin gerekli izni akabildiği takdirde, amacını gerçekleştirmek için kuracağı, iktisadi işletmeler, içkili, içkisiz lokal işletmeleri, ortaklıklar ve tesislerden elde edeceği gelirler ve diğer gelirler.

GELİR VE GİDER UYGULAMASINDA YÖNTEM

MADDE 27 : Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve gider harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin haklar saklı kalmak kaydı ile beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılan alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve adresi bulunur.

Dernek bastıracağı alındı belgeleri ile bağış ve aidat kabul edebilir.

DEFTERLER

MADDE 28 :

 • Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, giriş tarihleri, aidat ödeme durumları bu deftere kaydedilir.
 • Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır
 • İşletme Hesabı Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir
 • Envanter Defteri : Dernek mal ve değerlerine ait dökümleri bu deftere kaydedilir.
 • Alındı Belgeleri Kayıt Defteri : Dernek alındı belgelerinin kayıt ve takibi bu defterde yapılır.

Bu defterlerin noterden veya Dernekler Biriminden tasdiki zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

MADDE 29 : Derneğin hangi usullerde borçlanacağı Genel Kurul tarafından belirlenir. Ancak, derneğin faaliyetini sürdürebilmesi için ivedilik ve önem arz eden hallerde Yönetim Kurulu kararıyla da borçlanabilir.

DERNEĞİN GİDERLERİ

MADDE 30 : Derneğin giderleri, amaçlarını gerçekleştirmek için usulüne uygun olarak yapacağı masraflardır.

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 31 : Dernek kendi çalışmalarına destek olması amacıyla gerekli gördüğü hallerde il, ilçe, köy, mahalle ve beldelerde şube veya lokal açabilir. Bu amaçla Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya Dernek Tüzüğünün iki örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

ŞUBELERİN ORGANLARI VE GÖREVİ

MADDE 32 :

 • Şube Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkına sahip üyeler çizelgesini saptar ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 • Şube Genel Kuruluna katılacak üyeler, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi üyeler arası duyuru sistemi ile bildirilir.
 • Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, şubenin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 • Şube Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, şubenin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 • Şube Genel Kurulları Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce bitirilmek zorundadır.
 • Dernek Merkezi Şube Genel Kuruluna gözlemci gönderebilir.
 • Görev ve Yetkileri: Şube Yönetim ve Denetim Kurullarının hazırladığı raporların görüşülmesi, Şube Yönetim Kurulunun aklanması, Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü, şubeye gerekli taşınmaz malların alınması veya satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesi, gerekli hallerde çalışma kurullarının oluşturulması, merkez Genel Kurul toplantısında şubeyi temsil edecek ve oy kullanacak kişi veya kişilerin delege olarak seçilmesi, şubenin feshi.
 • Şubeler Merkez Genel Kuruluda üye sayılarının onda biri oranında delege ile temsil edilirler. Delegelik hesabında 1/10 oranının hesabında kesirler dikkate alınmaz.
 • Yönetim Kurulu, görev ve üyelerin tanımı açısından bu ana sözleşmede yer alan madde 19, 20, 21. e; Denetim Kurulu madde 22, 23 e tabidir.

ŞUBELERİN TUTACAĞI DEFTERLER

MADDE 33 : Şubeler tüzüğün 32. maddesinde yazılı defterleri tutmak zorundadır.

TEMSİLCİLİKLER

MADDE 34 : Dernek, dernekler kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 35 : Genel Kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin karar her halükarda katılanların 2/3 kararı ile alınır.

DERNEĞİN GENEL KURUL KARARI İLE FESHİ VE HÜKÜMLERİ

MADDE 36 : Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan Dernek üyelerinin en az üçte ikisinin birinci toplantıda hazır bulunması halinde toplantıda hazır bulunanların üçte iki oyu ile fesih kararı ile alınır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler 15. maddenin 2’nci bendine göre ikinci toplantıya çağrılır.

Derneğin feshi kararı için 38. maddede yazılı koşullar aynen geçerlidir.

Derneğin feshi beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazıyla bildirilir.

Derneğin feshi halinde Derneğe ait bütün taşınır ve taşınmaz mallar aynı amaçla çalışan bir vakfa devredilir.Tasfiye işlemleri Genel Kurulca seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından alacakların ve borçların temizlenmesi, taşınır ve taşınmaz malların devri yapılarak gerçekleştirilir.

BELİRTİLMEYEN KONULAR

MADDE 37 : Dernek, bu tüzükte belirtilmeyen konularda Dernekler Yasasına ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU

MADDE 38 :

 1. Başkan: Mahmut Nuri Atay
 2. Başkan Yardımcısı: Mahmut Hakan Koçak
 3. Sekreter: Şeyda Havuş
 4. Sayman: Nazır Kapusuz
 5. Üye: Seçil Orhan
 6. Üye: Hakan Güneş
 7. Üye: Mehmet Mermer